เกี่ยวกับ copy trade และแนะนำ master / ความรู้เกี่ยวกับ copy trade